Reklamacje

REGULAMIN

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze sklepu internetowego, oraz prawa i obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupującego. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedający zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 r. poz. 287 z późn.zm.).
 2. Każdy Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego i udostępniany jest nieodpłatnie w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy.
 4. Właścicielem sklepu internetowego All4office.pl jest spółka PARTNER PIK sp. z o.o., utworzona i istniejąca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Bydgoszczy (PNA: 85-766) przy Fordońskiej 246, NIP: 5542461941, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086678.
 5. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin sklepu internetowego;
  2. Sprzedający – PARTNER PIK sp. z o.o.;
  3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedającym (zawsze umowę) w zakresie działalności Sklepu;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu;
  8. Sklep lub sklep internetowy lub Serwis – usługa elektroniczna, sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym http://all4office.pl, w ramach którego Kupujący zawiera umowę sprzedaży na odległość a wykonanie umowy następuje poza Internetem;
  9. Konto – Usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Kupujących oraz informacje o wykonywanych czynnościach w ramach funkcjonowania sklepu internetowego;
  10. Towar lub Produkt – towary znajdujące się w Ofercie i sprzedawane przez Sprzedającego w ramach sklepu internetowego;
  11. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa sprzedaży zawierana na odległość, zawarta na skutek złożenia Zamówienia przez Kupującego i przyjęcia tego zamówienia do realizacji przez Sprzedającego;
  12. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru lub Produktu złożona przez Kupującego za pomocą środków komunikacji technicznej w ramach strony internetowej sklepu.

 

ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE INFORMACJE I INFORMACJE TECHNICZNE.

 1. Dane Sprzedającego do kontaktu z Kupującym:
 2. Sprzedający oferuje następujące rodzaje Usług elektronicznych:
  1. Sklep internetowy;
  2. Konto użytkownika.
 3. Sprzedający świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 4. Warunkiem technicznym skorzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Kupującego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, w szczególności: spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedający podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Sprzedający wskazuje, że publiczny charakter korzystania z sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego też Kupujący powinni stosować wszelkie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenie, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Internet. Kupujący może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu internetowego lub poprzez usunięcie Konta użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu internetowego anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedający przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Sprzedający dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
  1. Przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane;
  4. Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Kupujących lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, mających swoje źródło w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Kupującym przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do ich kontroli, a w szczególności do ich uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 5. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe Kupujących nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 6. Dane osobowe Kupujących mogą być powierzone osobom trzecim w celu realizacji umowy zawartej z Kupującym.
 7. Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Kupujących jest: PARTNER PIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 246.
 8. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oferta Sprzedającego dotyczy zawierania umów sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż poza granice kraju wymaga odrębnych uzgodnień z działem Sprzedaży Sprzedającego.
 2. Zawarte w Sklepie internetowym opisy, zdjęcia, materiały marketingowe i reklamowe stanowią informację o ofercie Sprzedającego. Nazwy produktów i marek pozostają własnością producentów, publikowane są w celach informacyjnych. Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedający nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu lub Biurem Sprzedaży Sprzedającego przed podjęciem decyzji o dokonaniu zamówienia. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec PARTNER PIK Sp. z o. o.
 3. Oferta przedstawiona na stronie www.all4office.pl jest codziennie aktualizowana, jednak może nie odzwierciedlać rzeczywistych stanów magazynowych, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 4. Kupujący może dokonać zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji lub dokonując rejestracji (zakładając Konto użytkownika) jako osoba fizyczna lub jako jednostka organizacyjna.
 5. W przypadku dokonania zamówienia bez rejestracji konieczne jest dokładne wypełnienie wszystkich rubryk zamówienia, co umożliwia Sprzedającemu realizację zamówienia.
 6. W przypadku rejestracji danych (założenia Konta użytkownika) Kupujący, po zakończeniu procesu rejestracji, otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej od Sprzedającego potwierdzenie rejestracji. Proces rejestracji kończy aktywacja konta poprzez kliknięcie przez Kupującego w link aktywacyjny.
 7. Rejestracja konta na stronie internetowej Sprzedającego (założenie Konta użytkownika) jest nieodpłatne. Logowanie do Konta użytkownika polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Kupującego. Hasło jest poufne i nie powinno się go udostępniać.
 8. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika poprzez jego usunięcie albo poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli do Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@all4office.pl lub pisemnie na adres: PARTNER PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.

 

 

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ.

1. TOWARY

 1. Wszystkie Towary i Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są nowe i nie mają wad.
 2. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

2. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem +48 52 348-58-58 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 ÷ 16:00.
 2. Obsługa zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach 8:00-16:00.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie artykułu (Towaru lub Produktu) do koszyka w określonych przez Kupującego ilościach. Następnie Kupujący dokonuje wyboru sposoby płatności. Zakończenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu przez Kupującego opcji „ZAKOŃCZ ZAMÓWIENIE I ZAPŁAĆ”.
 4. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Zmiana jest możliwa, tylko po konsultacji z operatorem sklepu. Każde następne zamówienie złożone na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikowania niektórych zamówień poprzez kontakt telefoniczny (gdyby to okazało się niemożliwe – w inny sposób, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym) w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji częściowej zamówienia Kupującego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego niezwłocznie po ustaleniu tego faktu przez Sprzedającego, drogą wskazaną jako kontakt w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Kupującego, jeśli w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sprzedającemu nie uda się nawiązać kontaktu z Kupującym w celu wyjaśnienia ewentualnych niezgodności.
 8. Zamówienie złożone przez Kupującego w Sklepie internetowym lub na platformie internetowej Sprzedającego traktowane jest jako akceptacja oferty przez Klienta. Wejście zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedającego mailem. Zamówienie ważne jest przez okres 21 dni, brak opłaty lub potwierdzenia w tym terminie powoduje anulowanie zamówienia.
 9. Kupujący może dokonać anulowania swojego zamówienia wyłącznie do chwili przyjęcia do realizacji zamówienia, o fakcie tym Kupujący powiadamia Sprzedającego e-mailem.
 10. Jeżeli Kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Sprzedającego i może wiązać się z koniecznością pokrycia przez Kupującego kosztów, jakie poniósł Sprzedający w trakcie realizacji tego zamówienia do momentu jego odwołania.
 11. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z chwilą przyjęcia jej do realizacji przez Sprzedającego, o czym Sprzedający informuje niezwłocznie Kupującego w wiadomości przesłanej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z informacją i pouczenie dot. uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadku Konsumentów.
 12. Zamówienia przyjęte do realizacji do godz. 11 w dniu roboczym realizowane są w tym samym dniu i najpóźniej następnego dnia wysyłane do Kupującego.
  Zamówienia przyjęte do realizacji po godz. 11 w dniu złożenia przez Kupującego mogą być realizowane w następnym dniu roboczym.
 13. Zamówienia złożone przez Kupującego w dniu wolnym od pracy realizowane będą w pierwszym dniu roboczym po dacie złożenia zamówienia.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo opóźnienia wysyłki zamówienia, jeśli wymaga ono dodatkowych uzgodnień czy uzupełnienia zamówienia lub jeśli wymaga ono dodatkowego czasu niezbędnego do pełnej realizacji zamówienia (w uzgodnieniu z Kupującym).

 

3. CENY

 1. Ceny przedstawione w sklepie internetowym all4office.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich brutto (zawierają podatek od towarów i usług – VAT).
 2. Ceny przedstawione na platformie przeznaczonej dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych wyrażone są w złotych polskich netto. Przy obliczaniu wartości zamówienia do takich cen doliczany jest podatek od towarów i usług – VAT – właściwy dla danego produktu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen w Sklepie internetowym, zgodnie z obowiązującymi u dostawców i producentów, jednak dla zawartych już umów sprzedaży (złożonych i zatwierdzonych zamówień Kupującego) wiążąca jest cena, jaka obowiązywała w momencie akceptowania przez Kupującego zamówienia.

4. PŁATNOŚCI

 1. W sklepie i na platformie all4office obowiązują następujące formy płatności:
  1. przelew on-line (Przelewy 24), realizowany za pomocą strony platformy payu.pl;
  2. Przedpłata – przelew tradycyjny realizowany na konto bankowe Sprzedającego na podstawie dokumentu Proforma, zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu pieniędzy przelanych przez Sprzedającego na rachunku bankowym Sprzedającego,
  3. Przelew tradycyjny – tylko dla Kupujących zarejestrowanych (posiadających Konto użytkownika) prowadzących działalność gospodarczą- zgodnie z przyznanymi przez Sprzedającego warunkami płatności, realizowany na rachunek bankowy Sprzedającego;
  4. Kartą płatniczą – opcja dostępna przy odbiorze Towaru od Sprzedającego w jego siedzibie;
  5. Gotówką za pobraniem – u kuriera dostarczającego Towar.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru, w szczególności transport, dostarczenie, usługi pocztowe ponosi Kupujący. Wysokość tych kosztów zależy od wyboru Kupującego co do sposobu dostawy Towaru.
 3. Na zamówiony Towar Sprzedający wystawia Kupującemu dokument sprzedaży:
  1. Paragon – dla Kupujących będących Konsumentami. Jeżeli Kupujący w momencie złożenia zamówienia nie poda numeru NIP, Sprzedający nie wystawi do paragonu faktury VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 1520).
  2. Fakturę Vat – dla Kupujących prowadzących działalność gospodarczą.

5. DOSTAWA

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Dostawy realizowane są poprzez firmy kurierskie.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni roboczych.
 4. Sprzedający wskazuje, że:
  1. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika dokonany przez Konsumenta.
  2. Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba, że:
   1. Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   3. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   4. Szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
  3. Koszt transportu zamówienia zależy od wielkości i ciężaru przesyłki:
   1. Dla paczek do 30 kg – koszt wynosi 18,99 zł brutto
   2. Dla palet o ciężarze do 800 kg i odległości do 300 km – koszt wynosi 150 zł brutto
   3. Dla palet o ciężarze do 800 kg i odległości powyżej 300 km – koszt wynosi 180 zł brutto
   4. Przesyłki wielkogabarytowe lub inne niestandardowe podlegają każdorazowo indywidualnej wycenie
   5. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru własnego. Kupujący może osobiście odebrać towar w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 w magazynie sklepu, który znajduje się pod adresem: Bydgoszcz, ul. Fordońska 246.
  4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, do kosztów przesyłki kurierskiej zostanie doliczona kwota 5 zł w przypadku przesyłki kurierskiej przy zamówieniu za co najmniej 250 zł brutto o masie do 30 kg. 
  5. Powyższe stawki kosztów transportu nie obejmują:
   1. papieru ksero – ceny dostawy są ustalane w porozumieniu z Kupującym;
   2. wody mineralnej w butelkach 1,5l. – ceny dostawy są ustalane w porozumieniu z Kupującym.

6. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

 1. Umowa nie jest zawierana na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. od dokonania zamówienia, poprzez dokonanie zapłaty, wykonanie dostawy aż do odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedający nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
 5. Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu zawiera informacje dot. prawa do odstąpienia od umowy oraz wzór pouczenia, co czyni zadość obowiązkowi informacyjnemu określnego w art. 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)).


ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJA TOWARU

Zasady ogólne

 1. W treści reklamacji Kupujący powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedający może zwrócić się do Kupującego składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 2. Reklamacje Kupujący powinien kierować do Sprzedającego poprzez Biuro Obsługi Klienta drogą poczty elektronicznej, pisemnie lub osobiście. Do każdego zgłoszenia powinien być załączony protokół reklamacyjny, który można pobrać na stronie internetowej Sklepu oraz który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak załączenia protokołu nie uniemożliwia rozpoznania reklamacji, jeżeli w treści reklamacji uwzględniono wszystkie wymagane dane. 
 3. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni to uznaje się, że uznał reklamację. 
 1. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona lub uszkodzona, Kupujący powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedającego. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń u przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. Do reklamacji tonerów i tuszy powinny być dołączone wydruki kontrolne wskazujące wadliwe działanie produktu oraz stan licznika, jeśli jest dostępny.
 3. Reklamacja nie obejmuje i nie będzie przyjmowana z powodów:
 1. Uszkodzeń mechanicznych oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich, jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
 2. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzeń, np. poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcjach obsługi.
 3. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.
 4. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi produktów, użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji.
 5. Uszkodzeń, powstałych na skutek zastosowania niewłaściwych nośników lub zabrudzeń. 

Reklamacje Przedsiębiorców

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 8. Reklamowany Towar powinien być zabezpieczony na czas transportu, a o ile to możliwe przesłany w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający odbiera towar na swój koszt.
 9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Reklamacje dotyczące Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową. 
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku 
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim tent go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 6. Kupujący udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera towar na swój koszt. Reklamowany Towar powinien być zabezpieczony na czas transportu – jeżeli to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony. zgodności towaru z umową.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;
 2. Sprzedający nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
 3. Towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z umową;
 4. niezgodność Towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedający nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru niezgodnego z umową wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową jest istotna.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych z zakupionych przez Kupującego, może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do Towarów niezgodnych z umową. W odniesieniu do innych (pozostałych) Towarów, Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

 ROZDZIAŁ VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – dotyczy wyłącznie Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta

 1. Kupującym (w niniejszym Rozdziale tj. Konsumenci oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej Towary, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Kupujący odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
 1. pisemnie i wysłane na adres Sprzedającego
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@all4office.pl
 1. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 12. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Kupującego zawarte są w pouczeniu o prawie do odstąpienia, dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 5. Sprzedający informuje Kupujących będących Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem przez Sąd nieważności, któregokolwiek z zapisów Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

 

Załączniki:

 1. Protokół reklamacyjny.
 2. Polityka Prywatności.
 3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy/wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Załącznik nr 1 – Protokół reklamacyjny.

Protokół do pobrania tutaj.

 

Załącznik nr 2. – Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu dostępnego pod adresem: PARTNER PIK – Regulamin

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzonego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 1. Informacja ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego po adresem url: all4office.pl.
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PARTNER PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: zamowienia@all4office.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

– Obsługi zapytań przez formularz;

– Przygotowywanie, pakowanie, wysyłka towarów;

– Realizacja zamówionych usług.

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;

– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.
  1. Miejsca logowania i wprowadzenia danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  3. Istotnym elementem ochrony danych osobowych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. <założyłam w pkt 2 klasyczne metody ochrony, jeżeli w Państwa firmie stosuje się inne, ten punkt trzeba będzie zmodyfikować>
 1.  
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: …. <proszę wskazać na używany hosting, chyba, że mają Państwo swój serwer>

 

 

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych.
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

– Firma hostingowa na zasadzie powierzenia;

– Kurierzy;

– Operatorzy pocztowi;

– Upoważnienie pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji i finalizacji zawartej umowy;

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
  2. Przysługuje Tobie prawo żądania do Administratora:

– Dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie;

– Sprostowania Twoich danych osobowych;

– Usunięcia Twoich danych osobowych;

– Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

– Przenoszenia Twoich danych osobowych.

  1. Administrator danych ma obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
  2. Przysługuje Tobie prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Mogą być podejmowane w stosunku do Ciebie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  7. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Twoje dane nie będą przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

 

 1. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 1. Logi Administratora.
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

 1. Istotne techniki marketingowe.
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 

 1. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 1. Zarządzanie plikami cookies.
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami tam umieszczonymi.

  

Załącznik nr 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców posiadających uprawnienia Konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące towarem): „w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.”;
 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
 3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
 4. w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  poprzez Biuro Obsługi Klienta drogą poczty elektronicznej, pisemnie, lub osobiście. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@all4office.pl. Adres korespondencyjny: PARTNER PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 52 348-58-58.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby Sprzedającego: PARTNER PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

                                                                                               Partner Pik sp. z o.o.

                                                                                               ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

                                                                                               

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: …….. 

–          Data zawarcia umowy (……..)/odbioru(………..)

–          Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………..

–          Adres konsumenta(-ów) …………………….

–          Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–          Data

 

 Regulamin obowiązujący do 31.12.2022 r. znajduje się tutaj.

Firma:

Oferta:

Inne: