Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

 

1. W przypadku oddania do reklamacji produktu niezgodnego z umową sprzedaży, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej protokół reklamacyjny z dokładnym wymienieniem wad jakie się ujawniają. Należy wskazać dokładną przyczynę reklamacji oraz objawy.

2. Reklamacje będą przyjmowane na poprawnie wypełnionych drukach reklamacyjnych.

3. Użycie na protokole, jako powodu reklamacji, stwierdzeń: nie działa, reklamacja, uszkodzenie itp. jest nie wystarczające do przyjęcia reklamacji. Zgłoszenia takie będą automatycznie odrzucane.

4. Reklamowany towar powinien być zabezpieczony na czas transportu, a o ile to możliwe przesłany w oryginalnym opakowaniu.

5. Do reklamacji tonerów i tuszy powinny być dołączone wydruki kontrole wskazujące wadliwe działanie produktu oraz stan licznika jeśli jest dostępny.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Państwa w terminie 14 dni, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r poz. 827 ze zmianami

Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad może spowodować nie przyjęcie reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje proszę zgłaszać naszym handlowcom lub w Biurze Obsługi Klienta mailem, faksem lub osobiście. Do każdego zgłoszenia należy koniecznie dołączyć wypełniony protokół reklamacyjny, który można pobrać poniżej.

Po odbiór reklamowanego towaru wyślemy naszego kuriera zgodnie z w/w Ustawą.

 

Reklamacja nie obejmuje i nie będzie przyjmowana z powodów:

 

1. Uszkodzeń mechanicznych oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich, jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

2. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzeń, np. poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcjach obsługi.

3. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

4. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi produktów, użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji.

5. Uszkodzeń, powstałych na skutek zastosowania niewłaściwych nośników, zabrudzeń, a także braku lub nieregularnych

 


Protokół reklamacyjny – Partner PIK Sp. z o.o.

Pobierz protokół

Wypełniony protokół reklamacyjny można wysłać na adres pik@all4office.pl

 

Ustawa o prawach konsumenckich:

Zobacz tekst ustawy

Firma:

Oferta:

Inne: